Dr n. med., lek. med. Henryk Podziorny

Henryk_Podziorny.jpg

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyplom: 1980r
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii: 1992
Doktor nauk medycznych: 2002r
Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 1214286

 

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.